Årsmøte i Batnfjord Bygdelag

Velkommen til årsmøte i Batnfjord bygdelag

Onsdag 30. November 2022 kl. 1900

Sted: Klubbhuset

Saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
  • Årsmelding
  • Regnskap, revisjonsberetning, disponering av midler
  • Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
  • Valg
  • Innkomne saker – må være innmeldt til styret innen 23.11.2022 til leder på epost: bsilseth@online.no

Vel møtt til årsmøtet.

Batnfjordsøra 10. november 2022

Styret